Vefsna – status
Den 27.09.17 kom den etterlengtede nyheten om friskmelding av Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla. Veterinærinstituttets nylige undersøkelser av ti elver i Vefsnaregionen, viste at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ikke ble påvist. Et omfattende arbeid utført av mange etater og personer har lyktes etter at elvene ble behandlet for parasitten Gyrodactylus salaris i 2011 og 2012. Vassdragene har vært stengt for fiske etter dette. Nå er alle vassdragene med unntak av Fusta friskmeldt. Arbeidet med prøvetaking i Fusta fortsetter og et forsiktig anslag er at Fusta kan åpnes i 2022-2023 forutsatt gode prøver.

https://vefsna.com/vefsna-friskmeldt/

PROSJEKTBESKRIVELSE VEFSNAPROSJEKTENE (se også www.vefsna.com)

1. Bakgrunn

Arbeidet med bekjempelse av G. salaris i en region som Vefsna byr på store og omfattende oppgaver i både forberedelses- og gjennomføringsfasen. VI (Veterinærinstituttet) har hatt god erfaring med å samarbeide med lokale krefter innen grunneier- og fiskermiljøet i andre regioner hvor bekjempelsestiltak har blitt gjennomført. I Vefsna- regionen er det  derfor ønskelig at samarbeidet med Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) etablert fra 2009 om samordning av den lokale innsatsen blir videreført frem mot 2018.

 

2. Målet

Hovedmål:

Hovedmålet for prosjektet er å fjerne lakseparasitten G. Salaris fra alle infiserte vann og vassdrag i Vefsnaregionen.

Delmål:

Prosjektets størrelse tilsier at en komplett oversikt over delmål går langt utover rammene for denne beskrivelsen. De viktigste delmålene for MON sin del blir likevel tatt med:

– Kompetanse: Å bygge opp og ivareta lokal forvaltningskompetanse, slik at man etter endt prosjektperiode har kompetanse på nasjonalt nivå på dette området.

– Behandling: Å bidra med lokal kunnskap, ekspertise og mannskap for å sikre at behandlingene blir gjennomført på best mulig måte.

– Bevaring: Å ta vare på stedegne sjøørret- ørret- sjørøye og røyestammer, slik at man etter fjerning av parasitten kan tilbakeføre stammene i vann og vassdrag uten at unik genetikk har gått tapt.

– Reetablering: Å etter endt behandling av regionen sette ut et tilstrekkelig antall rogn, yngel, smolt og settefisk av laks, slik at man så raskt som mulig kan oppnå gytebestandsmål i anadrome deler av vassdragene. I dette inngår også reetablering av fisketrapper.

 

3. Interessenter

Miljøverndepartementet
Direktoratet for Naturforvaltning
Veterinærinstituttet
Fylkesmannen i Nordland
Mattilsynet
Kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Leirfjord
Mosjøen & Omegn Næringsselskap
VefsnLaks AS
Øvrige grunneierlag og grunneiere

 

4. Organisering.

Veterinærinstituttet har prosjektledelsen for bekjempelsesprosjektet, som omfatter alle de områder som er beskrevet under. Det arbeides etter en matriseorganisering, som fremgår av vedlagte prosjektansvarskart. Ansatte i MON (inkludert innleide) inngår i denne organiseringen som prosjektmedarbeidere.

Matriseorganiseringen sikrer fleksibilitet i prosjektarbeidet, med direkte linje styringsgruppe – prosjektleder – prosjektmedarbeidere. Prosjektleder forutsettes å ha styring med prioritering av oppgaver og økonomiske disposisjoner innenfor prosjektets godkjente budsjettrammer. Dette medfører at alle disposisjoner som ikke direkte fremgår av budsjettet, eller som medfører en høyere kostnad enn budsjettert, må godkjennes av prosjektleder. Dette gjelder også tidsmessig overskridelser som medfører høyere lønnskostnader eller at det ikke blir tid til andre planlagte oppgaver. Det er to prosjektledere for behandlingstiltakene i Vefsnaregionen, John Haakon Stensli for elvebehandlingene, Helge Bardal for innsjøbehandlingene. I tillegg har følgende ved VI har anledning til å godkjenne alle disposisjoner på vegne av prosjektlederne: For bevaringstiltakene på ørret og røye Håvard Lo, for reetablering av laks og for dødfiskinnsamlingen Espen Holthe, og for behandling Dagsvik/Nyland Svein Aune.

Det vil gjennom året sannsynligvis bli behov for justeringer av arbeidsplaner og av budsjettposter. I samråd med prosjektlederne kan omdisponeringer skje innenfor totalrammen. Der det er snakk om større omdisponeringer må disse klareres med styringsgruppa. Prosjektlederne avgjør om det er nødvendig å koble inn styringsgruppa.

Oppdragsgiver/Tiltakshaver:
– Fylkesmannen i Nordland v/Tore Vatne

Prosjekteier / prosjektansvarlig:
– Direktoratet for Naturforvaltning/Veterinærinstituttet

Prosjektledelse:
– Veterinærinstituttet v/ Ketil Skår

Styringsgruppe:
– Mattilsynet, DN, VI, FMN

Arbeidsgrupper:
– Arbeidsgruppe Elv
– Arbeidsgruppe Innsjø
– Arbeidsgruppe Bevaring
– Arbeidsgruppe Reetablering
– Arbeidsgruppe Fiskeproduksjon

MONs prosjektleder er representert i alle disse.