VefsnaNASJONALT KOMPETANSESENTER FOR LOKAL FORVALTNING
(Anadrome fiskeslag og innlandsfiske)

 

1. Bakgrunn
*Arbeidet med rotenonbehandling av Vefsna regionen for å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus Salaris  er kostnadsberegnet til 150 mill. kr.
I tillegg vil det frem mot 2018 påløpe betydelige summer til reetablering av laks- sjø ørret- og innlandsfiskestammene i vassdragene. Bl.a. som følge av uavklarte forhold knyttet til restaurering av trapper, oppsyn, etc. – er de totale kostnader frem mot friskmelding vanskelig å fastslå. Optimal effekt av disse investeringer bør føre frem til et målrettet og kunnskapsbasert fremtidig forvaltningsarbeid.
*Det er en nasjonal kompetansebrist i forhold til forvaltning av den ressurs så vel anadrome fiskeslag som øvrig innlandsfiske representerer. Særskilt stor er kompetansebristen i forhold til sjø ørret og innlandsfisk (brunørret, røye, harr o.a.). For å sikre en optimalt kunnskapsbasert lokal forvaltning er det et ønske og et behov for å bygge opp et kompetansesenter.
*Gjennom det arbeide som er gjennomført i Vefsna regionen med behandling og sikring  av fiskestammene for reetablering er betydelig lokal kompetanse bygget opp. Det arbeide som lokalt skal utføres fra 2013 med reetablering vil tilføre ytterligere kompetanse. Det lokale engasjement i behandling og reetablering i denne regionen har vagt nasjonal oppmerksomhet, og det som har fått navnet ”Vefsna modellen” etterspørres nå for fremtidige behandlings- og reetableringsprosjekter.
*Det er etablert kontakt og grunnlag for samhandling med sentrale kompetansemiljøer som Veterinærinstituttet, NINA, DN, University of Highland and Island i Inverness og Moray Firth Sea Trout Project. Disse miljøer ønsker å samarbeide med det etablerte miljø i Vefsn om utvikling av et kompetansesenter. I tillegg er det ønskelig å få etablert samarbeid og kontakt med Universitetet i Nordland, og evt. andre aktuelle nasjonale og internasjonale kompetanse-miljøer. Veterinærinstituttet er innstilt på å innta en sentral posisjon i det fremtidige arbeid.
*Elver og innsjøer i Vefsna regionen som nå behandles med rotenon vil representere et unikt ”laboratorium” der økosystemene er nullstilt før reetablering igangsettes. En rekke variabler som man hellers må forholde seg til er eliminert.
Omfanget av de økonomiske innsatser i forhold til så vel behandling som reetablering, tilsier at man må ha en ”etterbruksplan” som sikrer videre utnyttelse og utvikling av den kompetanse og det nettverk som er bygget opp i Vefsna regionen. Vår konklusjon er at etablering av et nasjonalt kompetansesenter for lokal forvaltning er et særdeles viktig element i en slik plan.
For forvaltning av verneområder er det fra Miljøverndepartementet etablert en ordning med lokal forvaltning – med det siktemål å oppnå en styrket forvaltning av verneverdiene. Også for forvaltning av våre fiskeressurser – som del av verneverdiene i våre naturområder – vil en lokal forvaltning være en styrking.

 

2. Målet
Etablering av et nasjonalt kompetansesenter  på internasjonalt nivå for lokal forvaltning basert på kunnskap og kompetanse av anadrome fiskeslag og øvrig innlandsfisk.
Senteret skal gjennom sitt bidrag til en best mulig lokal forvaltning sikre grunnlag for en optimal verdiskapning basert på våre unike fiskeressurser.

 

3. Tiltak
Senteret skal ha fokus på:
-Bevaringsarbeid
-Reetablering av fiskestammer
-Kultivering
-Overvåking/merke- og registreringsteknologi
-Fysiske etableringer (eks. laksetrapper/vandringshinder)
-Forvaltning og driftsplanlegging
-Fysisk tilrettelegging
-Tett samarbeid mellom forvaltning og næringsutvikling

 

4. Handlingsplan
Prosjektfaser:
011112 – 310413: Forprosjekt
010513 – 311213: Fase 1 hovedprosjekt
010114 – 311218: Fase 2 hovedprosjekt
Forprosjekt – 011012 – 310313:
0. Avklare mulig administrativ organisering prosjektet.
1. Etablere nettverk/prosjektdeltakere, og avklare den enkelte aktørs rolle i prosjektet.
2. Med utgangspunkt i pkt. 1 etablere prosjektorganisasjon.
3. Prosjektplan for fase 1 og 2 i hovedprosjekt
4. Prosjektøkonomi for Hovedprosjekt

 

5. Interessenter
FOU miljøer/fagmiljøer
Grunneiere og rettighetshavere
Sportsfiskeentreprenører
Kommunene i Vefsna regionen

 

6. Organisering.
Forprosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom MON KF og Veterinærinstituttet.
Organisering av Hovedprosjekt avklares i forprosjektet