LEANEt av målsetningene i Næringsplanen for Vefsn er å øke verdiskapningen og sysselsettingen gjennom nyskaping i eksisterende næringsliv og nye virksomheter. Strategien er å stimulere til innovasjon i eksisterende bedrifter, primært i forhold til eksterne markeder.

Bedriftsutviklingsprogrammet

MON KF tok utgangspunkt i, hva kan være unikt for oss, og kunne bli et konkurransefortrinn for bedrifter i Vefsn.

Alcoa / Elkem hadde over tid, dvs fra 1998 brukt det som vi kjenner som Elkem Business System ( EBS), nå senere Alcoa Business System ( ABS). Programmet bygger på Toyota Producition System. I de senere år er dette bedre kjent som LEAN. LEAN konseptet tilbys i markedet av ulike konsulentfirmaer.

I Vefsn samfunnet er dette en kjent metode, dvs man har hørt om det. Men det er egentlig få som kjenner denne metoden så godt at de kan ta det i bruk. Vi vet at den positive utviklingen Alcoa har hatt, er systematisk bruk av denne metoden en av årsakene til at de har lykkes så godt. De er pr d.d et av de aller beste aluminiumsverk i verden. ( Alcoa familien).

Vi brukte Magne Løkås ( Coordinator Elkem Business System , Elkem) som i 15 år har reist rundt i hele verden og faset inn systemet i Elkem bedrifter. Han ble av MON KF engasjert for å tilpasse systemet/ metoden til Vefsn samfunnet. En viktig faktor for oss ved valg av denne metoden var at Helgelandskraft as hadde startet opp et program i bedriften ved bruk av denne metoden.

I juni 2013 ga MON KF åtte bedrifter i Vefsn tilbud om å delta/ bli presentert for metode,. Det var fire. bedrifter som takket ja. Bedriftene er:

  • SHMIL
  • Midt Norsk Betong
  • Næstby trevare
  • Truck og maskin as.

18 oktober ble introduksjonsmøte avhold på Fru Haugans hotell. Det møtte 3.- 5 personer fra den enkelte bedrift. I tillegg møtte det representant fra Helgelandskraft as. De har signalisert at de ønsker å delta i et framtidig nettverk i Vefsn.

Vurdering

Det er svært viktig å starte opp programmet med et begrenset antall bedrifter. Vi ser på denne fasen som en ” pilot”. I dette konseptet er ikke hele løpet ferdig planlagt. Vi må vurdere underveis og gjøre nødvendige endringer. Administrasjonen i MON KF har meget god hjelp av Tom Eilertsen, Morten Vik og Magne Løkås. De har også sakt seg villig til å bidra ovenfor bedriftene. Med den innsatsen de legger ned, er vi i stand til å holde forholdsvis lave kostnader for programmet.

Som sakt dette er en ”pilot”, men målet er å kunne tilby denne metoden til mange bedrifter i Vefsn og etablere et permanent nettverk.

Lykkes vi med arbeidet er målet at MON KF skal ha en dedikert person som kan bidra ovenfor bedriftene i fremtiden, finansiert i et spleiselag av deltagende bedrifter.

Administrasjon i MON KF er overbevist om at dette programmet kan gi betydelig resultater for de bedrifter som velger å delta.
Mer om LEAN senter Helgeland AS – HER